เครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชน (Youth Ecological Network : YEN)

The Youth Ecological Network (YEN) เป็นเครือข่ายนักเรียนที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

 • 0.0
  Baht donated
 • $200000
  Baht

 • 0 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2573 ประชากรโลก ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคน จะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่า 2 เท่าของที่มีอยู่บนโลก สิ่งนี้ทำให้เราเกิดความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า และเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ เราจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่เยาวชนเติบโตท่ามกลางยุคดิจิทัล พวกเขานิยมใช้ชีวิตอยู่ภายในที่พักอาศัยและโลกที่พวกเขาเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยขาดการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกและธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้ความรู้อันสำคัญมากกว่าการรู้ว่าตนเองคือใคร และฉันจะเป็นใครในอนาคตได้ถูกลบเลือนไป

ถ้าเราไม่สอนเยาวชนของเราให้เห็นถึงความสวยงามและความเปราะบางของสภาพแวดล้อมและสัตว์ป่า เราจะคาดหวังให้พวกเขาเคารพและสานต่อเจตนารมณ์นี้ได้อย่างไร เราควรเตรียมคนรุ่นหลังของเราให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนรุ่นต่อ ๆ ไปจะได้รับผลผลิตจากธรรมชาตินี้ ซึ่งมูลนิธิรักสัตว์ป่าเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภายนอกกรอบห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่กว้างขึ้น

ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิรักสัตว์ป่า
715-2-58015-5

แนวทางการแก้ไข

มูลนิธิรักสัตว์ป่ามุ่งให้ความรู้และเชื่อมโยงโรงเรียนที่แตกต่างกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่ออภิปราย รับมือกับปัญหา รวมถึงเผยแพร่โครงการต่าง ๆ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าและระบบนิเวศต่อคนรุ่นอนาคต ทั้งนี้ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายระหว่างเด็กในโรงเรียนถือเป็นโอกาสพื้นฐานที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกี่ยวข้องของสิ่งที่พวกเขาเรียนอยู่ภายในห้องเรียนกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เครือข่ายของ YEN ยังจัดกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรีเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมให้กับองค์กรอีกด้วย

รายละเอียดภาพรวม
ผลกระทบระยะสั้น

เครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการเสวนาระหว่างเด็กและเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเชื่อมโยงวิชาเรียนเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และรู้สึกมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ อันเป็นการสร้างผลกระทบทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากเครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพูดคุยและอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ตัวของเด็กและเยาวชนแล้ว เรายังหวังว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข้อความและทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

เราหวังว่าเครือข่ายการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยให้เยาวชนสามารถร่วมมือกันวิเคราะห์ หาสาเหตุและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะเป็นการฝึกให้เยาวชนคิดเชิงวิพากษ์ สามารถอภิปราย และนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำอีกด้วย เราจึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้พวกเขามีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้นในศตวรรษที่ 21

(2018) ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ โรงเรียนนานาชาติ NIST โรงเรียนกรุงเทพพัฒนาการ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ พัทยา โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติเวลส์ โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ และโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี และในอนาคตอันใกล้นี้ เรากำลังผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนไทยมากขึ้น

เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 แนนซี่ ลินน์ กิ๊บสัน ผู้จัดการโครงการ N/A N/A
2 นภัส (แนป) สมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม และสร้างการตระหนักรู้แก่คนทั่วไป N/A N/A
3 ไฮดี้ แม็คลีซ อาสาสมัครด้านการศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการเครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชน N/A N/A
4 อีเวน แม็คลีซ อาสาสมัครด้านการศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการเครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชน N/A N/A

แนนซี่ได้เข้าทำงานที่หน่วยดูแลสัตว์ในฐานะนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเป็นนักศึกษาอาสาที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าแล้ว แนนซี่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

เราเชื่อว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเรา เรามีโครงการทางการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนในสังคมมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

No Data Available

งบประมาณโครงการ
 • รายการ

  รายการรายจ่ายทั้งหมด

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ

  200000

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

  200000

หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
1
200000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Write a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *