Donation
Let’s Give to Get SYNG
Community Development
+ 1
Bangkok, Thailand
+2
+1
Link copied to clipboard.
0followers
เงินสนับสนุนโครงการฯจากทุกท่านจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯในปีถัดไป ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของโครงการฯต่อไป
10,939THB Raised
16% of 65,000 THB goal
10supporters
+9
5days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Our Story

โครงการสามย่านนิวเจนเริ่มต้นขึ้นในปี 2563 ในพื้นที่ชุมชนสามย่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างวงกว้างมากขึ้นในขณะนั้น ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในพื้นที่ชุมชนฯไม่สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้และจำเป็นต้องมีการปรับวิธีการเรียนแบบใหม่เป็นการเรียนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรดีไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวของนักเรียนในชุมชนฯจะมีกำลังทรัพย์เพียงพอสำหรับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเรียนดังกล่าวได้ และยิ่งด้วยจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนาที่ส่งผลให้ผู้ปกครองของนักเรียนในชุมชนฯมีรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้นำไปสู่การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในลักษณะของโปรแกรมการศึกษาระยะยาวที่เปิดสอนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและในช่วงสุดสัปดาห์ให้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ชุมชนสามย่านขึ้นในเวลาต่อมา

ปัจจุบันโครงการสามย่านนิวเจนได้มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 เดือนในแต่ละภาคการศึกษา ทางโครงการฯมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นคุณครูอาสาของโครงการฯในแต่ละภาคการศึกษา โดยคุณครูอาสาส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ผู้สมัครจะได้รับคัดเลือกโดยทีมงานสามย่านนิวเจนผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูอาสาและทีมงานสามย่านนิวเจนทุกคน วิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก และใกล้ชิดกับนักเรียนตัวต่อตัว น้องๆสามารถได้รับคำแนะนำจากคุณครูอาสาที่ตรงจุดเฉพาะบุคคล ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดีอย่างสูงสุดกับน้องๆทุกคน

โดยหลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการสามย่านนิวเจน พวกเราได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายๆด้านของน้องๆทั้งในด้านวิชาการและพฤติกรรม โครงการสามย่านนิวเจนของพวกเรานอกจากการมุ่งมั่นที่จะสอนน้องๆในความรู้ทางวิชาการแล้วพวกเรายังได้สอนประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆด้วย ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีและประสบความสำเร็จในแบบที่พวกเขาอยากจะเป็นอีกด้วย

สำหรับในส่วนของกิจกรรม “Let's Give to Get SYNG” เป็นงานระดมทุนประจำปีของโครงการฯ เพื่อหารายได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีถัดไป จำนวน 65,000 บาท โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในห้องเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนและคุณครูอาสา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ขอขอบพระคุณที่ร่วมกันสนับสนุนน้องๆนักเรียนและคุณครูอาสาของพวกเราในขณะที่ทีมงานของพวกเราทุกคนจะร่วมกันผลักดันและพัฒนาโครงการฯนี้ร่วมกับสมาชิกในชุมชนสามย่านต่อไป

Show more
Social Impact

คุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการสามย่านนิวเจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้รับความคิดเห็นจากผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า น้องๆนักเรียนต่างมีความสุขในการเรียนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียนที่ดีขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก ในแต่ละภาคการศึกษาคุณครูอาสาของพวกเราจะมีการรายงานถึงพัฒนาการของน้องๆซึ่งพบว่า เด็กๆต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดสูงกว่าความคาดหวังของคุณครูอาสาในช่วงเริ่มต้นสอนน้องๆในช่วงแรกของภาคการศึกษาเช่นกัน นอกจากนี้ทางอาสาสมัครของโครงการสามย่านนิวเจนยังได้มีการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นผู้นำเพื่อนำมาใช้ต่อยอดสำหรับการพัฒนาโครงการฯให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Updates
There are currently no updates
Other campaigns that might interest you
campaign cover imageorganization profile
"ปลูก ปันอิ่ม" พัฒนาชีวิตคนไร้ที่พึ่ง
ระดมทุนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้าน ผ่านโครงการ "ปลูก ปันอิ่ม"
1,225 THBraised
26 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแห...
4,150 THBraised
26 days left
Volunteer
campaign cover imageorganization profile
“ทุนเริ่มต้นชีวิต” ให้อดีตเยาวชนผู้กระทำผิด 50 คนได้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ทุนเริ่มต้นชีวิต ในโครงการเยาวชนปลดล็อกศักยภาพ (UP: Youth Unlocking their Potential) โดยมูลนิธิไร้ท์...
750 THBraised
207 days left