img
All Filters
  • All
  • Most Read
  • Industry Reports
  • Academic Paper
  • Toolkits

Cheewid Marketing Mix & 4Ps

Cheewid Social Enterprise

Marketing Mix คือ เครื่องมือที่ใช้ในการระบุปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด ในขณะที่ The 4Ps of Marketing… Read More

Cheewid Alderfer ERG

Cheewid Social Enterprise

Alderfer’s ERG Theory คิดค้นโดย Clayton Alderfer ในปี 1969 เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการคงอยู่ ความสัมพันธ์… Read More

Cheewid Conflict Layer Model

Cheewid Social Enterprise

มเดลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการค้นหาจุดยืนทางความคิดของแต่ละคนในระหว่างการเจรจาต่อรองใดๆ เพื่อใช้ความเข้าใจต่อจุดยืนเหล่านั้นมาค้นหาสิ่งที่คนที่คุณกำลังเจรจาต่อรองด้วยต้องการจากการเจรจาต่อรองนั้นๆ มากที่สุด 💬 Read More
Transactional Model of Stress and Coping ของ Lazarus & Folkman… Read More

Cheewid Stress Inverted U Model

Cheewid Social Enterprise

Inverted-U Model จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันในการทำงานกับประสิทธิภาพของการทำงาน โดยที่โมเดลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับว่าคนทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยู่กับความกดดันที่พวกเขาได้รับ การที่ได้รับความกดดันมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 😖 Read More

Cheewid Traditional Budget

Cheewid Social Enterprise

Traditional budget คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินที่คุณสามารถใช้ในการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในเชิงการควบคุมปริมาณต่างๆ 🔣 Read More

Cheewid Storyboarding

Cheewid Social Enterprise

Storyboarding and an Executive Briefing Pitch is a quick overview… Read More

Cheewid Six Emotional leadership

Cheewid Social Enterprise

Daniel Goleman, Richard Boyatzis, และ Annie McKee ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นำ 6 ประการ… Read More

Cheewid Personal Mission Statement

Cheewid Social Enterprise

กำหนดการส่วนตัวถึงสิ่งที่จะทำและสิ่งที่อยากทำ (Personal Mission Statement) จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานสำคัญต่างๆ ของคุณ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนคุณถึงทิศทางการดำเนินชีวิตที่คุณตั้งใจไว้ 🚀 Read More