img
BACK TO lIBRARY

มเดลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการค้นหาจุดยืนทางความคิดของแต่ละคนในระหว่างการเจรจาต่อรองใดๆ เพื่อใช้ความเข้าใจต่อจุดยืนเหล่านั้นมาค้นหาสิ่งที่คนที่คุณกำลังเจรจาต่อรองด้วยต้องการจากการเจรจาต่อรองนั้นๆ มากที่สุด 💬