img
BACK TO lIBRARY

Daniel Goleman, Richard Boyatzis, และ Annie McKee ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นำ 6 ประการ ที่จะส่งผลต่อคนที่ทำงานด้วยแตกต่างกันไป ซึ่งลักษณะผู้นำเหล่านี้เป็นสไตล์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ 🧐