img

Inverted-U Model จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันในการทำงานกับประสิทธิภาพของการทำงาน โดยที่โมเดลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับว่าคนทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยู่กับความกดดันที่พวกเขาได้รับ การที่ได้รับความกดดันมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 😖

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่แนะนำ

Premium Member

ดาวน์โหลด

Cheewid-Stress-Inverted-U-Model.pdf