img
BACK TO lIBRARY

Inverted-U Model จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันในการทำงานกับประสิทธิภาพของการทำงาน โดยที่โมเดลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับว่าคนทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยู่กับความกดดันที่พวกเขาได้รับ การที่ได้รับความกดดันมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 😖