img

Traditional budget คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินที่คุณสามารถใช้ในการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในเชิงการควบคุมปริมาณต่างๆ 🔣

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่แนะนำ

Premium Member

ดาวน์โหลด

Cheewid-Traditional-Budget.pdf