img
BACK TO lIBRARY

Traditional budget คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินที่คุณสามารถใช้ในการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในเชิงการควบคุมปริมาณต่างๆ 🔣