img

ทำกิจกรรมด้านอาสา มุ้งเน้นการแบ่งปัน ท่องเที่ยวแบบได้ประโยชน์

เรื่องราว

โรงบ่มอารมณ์สุข มาจากอารมณ์สุขที่ได้บ่มเพาะในจิตใจคน เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี การมีเรื่องราวดีๆ แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น เป็นโครงการในการทำจิตอาสาต่างๆ เพื่อสังคม เช่น เด็ก สัตว์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการรับอาสาสมัครมาร่วมกันสร้างความดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้จิตอาสาได้ทำความรู้จักกัน และนำไปสู่การแบ่งปันความดีในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นุ้งนิ้ง จิระพงศ์ รอดภาษา หรือผู้ก่อตั้งโรงบ่มอารมณ์สุข ในอดีตเป็นเด็กกิจกรรมและเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมดำเนินการได้หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ทำให้รู้สึกสนใจและชอบในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในเครือข่ายจิตอาสา จากนั้น 2 ปีจึงค่อยๆ ทำในแบบตัวเอง และเกิดเป็นโรงบ่มอารมณ์สุขขึ้น

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

โรงบ่มอารมณ์สุข เป็นพื้นที่เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ความดี ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข ด้วยการลงมือทำ

ความท้าทาย

หากย้อนไปเมื่อก่อน อาจเห็นได้ว่าการช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่าง ๆ มักเป็นเพียงการบริจาคเงิน หรือสิ่งของ แต่เมื่อนุ้งนิ้ง ผู้ก่อตั้งโรงบ่มอารมณ์สุขได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในเหตุการณ์สึนามิ พบว่าการช่วยเหลือสังคมโดยการลงมือทำ มีประโยชน์อย่างมาก การบริจาคเงินและสิ่งของ ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้รอบด้าน ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ คือการช่วยเหลือสังคม ให้ได้มากกว่าเพียงการบริจาค

แนวทางการแก้ไข

การช่วยเหลือสังคมที่มากกว่าการบริจาคเงินและสิ่งของ คือการมีจิตอาสา ลงมือทำ ร่วมมือกันในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสังคม ดังนั้น โรงบ่มอารมณ์สุข จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้มีจิตอาสา หรือมีความต้องการทำความดี เพื่อตอบแทน ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคม โดยมีอาสาสมัครที่สนใจทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 9 ปี โรงบ่มอารมณ์สุขดำเนินโครงการอาสาไปแล้วกว่า 200 โครงการ

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 นายจิระพงศ์ รอดภาษา ผู้ก่อตั้ง Sunday2309@hotmail.com 081-515-8564

นุ้งนิ้ง จิระพงศ์ รอดภาษา เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของหน่วยราชการแห่งหนึ่ง ได้แรงบันดาลใจของการเป็นจิตอาสาจากการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในขณะนั้นเขารู้สึกว่า สิ่งที่ตนทำอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมาถูกทางแล้ว ทำให้เกิดเป็นพลังในการทำความดีเพื่อผู้อื่นต่อไป โดยจุดเริ่มต้นการทำจิตอาสา มาจากความสนใจในการสร้างบ้านดิน การทำงานอาสาโดยการทำด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงการบริจาคเงิน แต่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนและพื้นที่นั้น ๆ จึงทำจิตอาสาจนถึงปัจจุบัน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน