img

PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) แบ่งปันพื้นที่ เรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน

เรื่องราว

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สังคมเมืองและสังคมชนบทมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างมาก ทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และการมีพื้นที่สำหรับการเล่นและการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในสังคมชนบทไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้เท่ากับเด็กในสังคมเมือง เด็กปฐมวัยจำนวนมากจึงถูกปล่อยให้อยู่กับสื่อเทคโนโลยีอย่างโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ ซึ่งส่งผลทางลบต่อพัฒนาการ ดังนั้น PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงได้เริ่มต้นขึ้น โดยคีระคิน คำหนองไผ่ หรือ ครูก้อนหิน ที่ได้ชักชวนเพื่อน พี่น้อง และผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมโอกาสของเด็กในชนบทให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
407-044942-6

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

Peace Paragon แปลว่า อัญมณีแห่งสันติภาพ ก็เหมือนกับคนต่างๆ ในโลกนี้ มีส่วนที่ดีเป็นของตัวเอง ก็คือ อัญมณี ซึ่งไม่ต้องเหมือนกัน แต่ว่าทุกคนมีจุดยืนของตัวเอง ก็นำส่วนดีของตัวเองมาพัฒนาเด็กๆ และสังคม ส่วนเจ้าชายตัวน้อย เป็นตัวแทนของเด็กๆ ทุกคน ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกและเรียนรู้ต่อไป

ความท้าทาย

ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เด็กที่อยู่ในสังคมชนบทยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการอีกมาก โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส กำพร้า หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว พวกเขายังต้องการการสนับสนุนพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านการเล่นและการลงมือทำ ดังนั้น การสร้างพื้นที่และแหล่งเรียนรู้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้เติบโตสมวัย

แนวทางการแก้ไข

PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กในสังคมชนบท ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป โดย PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย การสอนภาษาอังกฤษ การเรียนศิลปะ การทำอาหาร การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปั้นดิน การฟังนิทานพัฒนาคุณธรรมในใจ การทำบุญถวายภัตตาหารพระ การให้ความรู้ผู้ปกครอง การมอบของขวัญ การเรียนรู้ธรรมชาติ และได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้แก่ อาคารหอประชุม PEACE PARAGON อาคารเรียนรู้เล็ก บ้านพักก้อนหินในป่าสน เรือนกาแฟ และอาคารอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา เพื่อเอื้อให้ผู้ที่ต้องการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผู้มีจิตเมตตาได้ทำจิตอาสาและทำกิจกรรมกับเด็กๆ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีละ 100 คน

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 คีระคิน คำหนองไผ่ ผู้ก่อตั้ง Littleprinceboyforest@gmail.com 086-557-2213

คีระคิน คำหนองไผ่ หรือครูก้อนหิน จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ครูก้อนหินได้ชวนเพื่อนๆ นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาช่วยดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และเกิดเป็น PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตา
ปัจจุบัน ครูก้อนหินประกอบอาชีพข้าราชการครู ที่โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น และยังคงดำเนินกิจกรรมของ PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) อย่างต่อเนื่อง

 • [ปี 2551] ได้รับรางวัลผู้มีคุณลักษณะความเป็นครูดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
 • [ปี 2551] ได้รับรางวัลกิจวัตรของคนดี จากบริษัทดีแทค การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้ 2008
 • ได้รับรางวัลทูตนักศึกษาเพื่อสันติภาพ จากสหพันธ์สันติภาพสากล
 • ได้รับรางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม OBEC AWARDS จาก สพฐ.
 • ได้รับรางวัลงานวิจัยด้านการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมยอดเยี่ยม จากประเทศฮ่องกง
 • ได้รับรางวัลชนะนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมและแรงบันดาลใจของเด็กปฐมวัย จากสพป.ขอนแก่น เขต 5
 • ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  งบการเงินประจำปี

  ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

  • ยอดบริจาคทั้งหมด
  • การรับบริจาค 0
  • บริษัทเอกชน 0
  • สถาบัน/หน่วยงาน 0
  • รัฐบาล 0
  • โครงการพระราชดำริ 0
  • รายรับอื่นๆ 0
  • รายจ่ายทั้งหมด
  • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
  • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
  • รายจ่ายอื่นๆ 0
  • รายได้สุทธิ
  หมายเหตุทางการเงิน

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
  2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
  3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
  4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
  5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
   5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
   5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
  6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
  7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
  8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
  9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
  10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน