img

Cheewid คือ แพลตฟอร์มเพื่อสังคมแห่งการให้ ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันจากทุกที่ ทุกเวลา ถึงทุกคน เราตั้งใจที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในการรวบรวมกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิ และองค์กรทางสังคมต่างๆ ในประเทศไทย

เรื่องราว

'Cheewid' ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดย 'คริษฐ์ ศุภวัฒนกุล' ผู้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย ภารกิจของเรา คือ การสร้างความโปร่งใสในภาคสังคมและการให้ เราหวังว่าการลดการคอรัปชัน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างระบบนิเวศแห่งการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้นได้

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 คริษฐ์ ศุภวัฒนกุล ผู้ก่อตั้ง kris@cheewid.com 087-911-0905
2 ญาณพล แก้วไพฑูรย์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Joe@cheewid.com
3 สิริมนัส พะชะนะ ทีมงาน Milk@cheewid.com 086-798-3908
4 ชนาพร อ่อนเทียน ทีมงาน Guide@cheewid.com 096-663-3636

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

June 21, 2019
อัพเดตจากผู้บริหาร

Cheewid will be launching in September.

- คริษฐ์ ศุภวัฒนกุล, ผู้บริหารสูงสุด
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน