img

องค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยการสื่อสารที่มีความหมาย คุณค่าชีวิต ผ่านการสร้างแบรนด์ที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบ

เรื่องราว

Peace Creative for Human Value ก่อตั้งโดย ทิว จิตรานนท์ นักออกแบบกราฟิกผู้เห็นความสำคัญของการสื่อสารในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีทั้งการสื่อสารที่ส่งผลดีและส่งผลเสีย นอกจากนี้ พอมองลึกลงไปถึงการสื่อสารทางบวก กลับพบว่า บางครั้งการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะจากผู้ส่งสาร หรือตัวสารเอง กลับส่งไปไม่ถึงผู้รับสาร ด้วยเหตุนี้ เขาจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันการสื่อสารทางบวกให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น ผ่านการออกแบบ และการนำเสนอในช่องทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ เขาเชื่อว่า พลังของความคิดสร้างสรรค์จะช่วยส่งเสริมให้Contentเชิงบวกนั้น เข้าถึงจิตใจผู้คนได้ง่ายขึ้น สื่อความหมายซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี เกิดการเติมคุณค่าในชีวิต การส่งต่อคุณค่าดีๆให้กันและกัน และพัฒนาชีวิตของผู้คนให้มีความสุขได้ในที่สุด

ธนาคารกสิกรไทย
บจก. คนดี ครีเอทีฟ ฮับ
046-8-52167-9

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

ต้นทุนชีวิตอาจไม่เท่ากัน แต่ต้นทุนที่ทุกคนมีเท่ากันคือ “ใจของเรา” เราสามารถใช้ทักษะของเรา ทักษะการแบ่งปัน และใช้ใจในการทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้

ความท้าทาย

โลกในปัจจุบันเป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยี ทำให้ทั่วทุกมุมโลกสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้เองที่ทำให้ ผู้คนในยุคปัจจุบันรู้สึกถึงความอิสระในการแสดงออกทางความคิดเห็น การสร้างแบรนด์ หรือการสื่อสารและขายเนื้อหา จนลืมเลือนซึ่งความรับผิดชอบ การเคารพและใส่ใจผู้อื่น รวมถึงการไม่ตระหนักถึง “คุณภาพของการสื่อสาร” การสื่อสารที่ส่งออกไปจึงมีทั้งการสื่อสารที่ส่งผลกระทบเชิงบวกและการสื่อสารที่ส่งผลกระทบเชิงลบ อย่าง Hate speech เป็นต้น
นอกจากวัฒนธรรมการสื่อสารดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสื่อสารเชิงลบแล้ว ยังสร้างค่านิยมการรับสารที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาและเห็นคุณค่าของชีวิตอีกด้วย ทำให้ผู้สร้างสรรค์แบรนด์และการสื่อสารเชิงบวกไม่สามารถเข้าถึงผู้คนในสังคมและขยายวัฒนธรรมการสื่อสารทางบวกได้

แนวทางการแก้ไข

Peace สนับสนุนการสื่อสารทางบวกและการสร้างแบรนด์ที่ดี ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการออกแบบ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่า โดยผ่านบริการ ได้แก่ ออกแบบและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี ออกแบบกลยุทธ์ในการสื่อสาร ออกแบบและสร้างโฆษณา ออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และออกแบบการแก้ปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์
Peace มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารเรื่องราวดีๆ ผ่านงานออกแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน งานส่วนบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการขับเคลื่อนสังคม Peace ต้องการให้เรื่องราวดีๆ เหล่านี้ เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและขยายวงกว้างมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมในการเสพสื่อของคนในสังคมไทยให้หันกลับมามองเห็นคุณค่าและความหมายของการเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

2018 – ภาคีด้านการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ออกแบบกราฟิก และการสื่อสารออนไลน์ของ a-chieve ในงาน Foom Fuk Fun Fest 2018 ซึ่งมีผู้เข้าถึงงานนี้กว่า 1,000,000 คน ผ่าน Facebook page ฟูมฟักฝันเฟส

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 ทิว จิตรานนท์ ผู้ก่อตั้ง tiew.peacecreative@gmail.com 089-920-9077
2 ธรากร กมลเปรมปิยะกุล Creative Director
3 พิชญ์สินี ศรีบุญโฮม Graphic Designer

2018 ก่อตั้ง Peace Creative for Human Value
2017 – 2018 ร่วมก่อตั้ง HuumanWorks advertising and consulting agency และ Kondee Creative Hub
2015 – 2017 นักออกแบบกราฟิกที่ CreativeMOVE รับงานฟรีแลนซ์อื่นๆ

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน