organization cover

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

locationสุพรรณบุรี
+2
+1
Link copied to clipboard.
0followers
โรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชน จนผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านจากการทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
SDG Goals
3Quality Education
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
11,200THB Raised
6supporters
Tax-deductible • 1x
Our Story

2 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองสำโรงได้มีการเร่งปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนเคยถูกยุบและปิดทำการสอน จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา มีอาคารสถานที่ชำรุดทรุดโทรม บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองขาดความเชือมั่นในสถานศึกษา จึงทำให้โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้กลับมามีความเชื่่อมั่นอีกครั้ง และได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำให้กับนักเรียน ก่อสร้างโรงอาหาร ก่อสร้างห้องน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน จัดหาครูผู้สอนอัตราจ้าง และจัดวางแผนงานด้านวิชาการให้เหมาะสมและตรงตามศักยภาพของผู้เรียน

Social Impact

จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองสำโรงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และศิลปะ ดนตรีสากลที่นักเรียนมีความชอบและความถนัด นักเรียนมีโรงอาหารที่น่านั่งรับประทานอาหาร ชุมชนมีโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

Updates
There are currently no updates