ข้อกำหนดในการให้บริการ
อ่านข้อกำหนดของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ “ชีวิต” ของเรา
“ชีวิต” (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "พวกเรา" "เรา" "ของเรา" "ชีวิต" "เว็บไซต์" เป็นต้น) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการของ www.cheewid.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มการบริจาคออนไลน์และให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมระดมทุนเพื่อสังคม บุคคลใดๆ ที่เข้าถึง ใช้ หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ท่าน" "ผู้เยี่ยมชม" "ผู้ใช้บริการบริการ" "ผู้ลงทะเบียน" "ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม" เป็นต้น) ตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดการให้บริการนี้ ("ข้อกำหนด")
1.ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีผลใช้ปฏิบัติบนเว็บไซต์ www.cheewid.com นโยบายความเป็นส่วนตัวของ “ชีวิต” รวมถึงเว็บไซต์ย่อย การผนวก API หรือเครื่องมือใดๆ ที่เราเสนอ และเว็บไซต์หรือหน้าเพจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่เราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมไปถึงลิงก์ไปยังคำชี้แจงนี้ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์")
การใช้เว็บไซต์นี้โดยท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนดการให้บริการบนเว็บไซต์ก่อนการเรียกดูข้อมูลที่แสดงหรือใช้บริการ “ชีวิต” โดยการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านคือการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการในที่นี้ หากท่านไม่ต้องการใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนด ท่านต้องการจะยุติการใช้งาน “ชีวิต” และเว็บไซต์กล่าว
กรณีการบริจค ท่านรับรู้และยอมรับว่าท่านมีอายุอย่างน้อยยี่สิบปี มีความสามารถทางกฎหมาย และท่านกำลังทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนด รวมถึง "ข้อกำหนดเพิ่มเติม" หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทุกท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารแนบของเอกสารยื่นสมัคร
ท่านยอมรับว่าข้อตกลงของเว็บไซต์ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นฉบับพิมพ์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางศาลหรือการดำเนินการทางปกครองได้
2.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการแก้ไขในอนาคต
“ชีวิต” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเว็บไซต์พร้อมกับข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขและจะระบุวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด การดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์ต่อหลังจากที่มีการโพสต์แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกพันตามข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข
เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการของเราทุกคนตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะใช้เนื้อหาและทรัพยากรของเว็บไซต์
3.การปรับเปลี่ยน การระงับ และ/หรือ การยกเลิก
“ชีวิต” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการเนื้อหาหรือฟังก์ชันทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านยอมรับว่า “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการกระทำเช่นว่านี้
ข้อตกลงนี้มีผลจนก่า “ชีวิต” จะถูกยุติ ในกรณีของการยุติใดๆ สิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์จะสิ้นสุดทันที ท่านยอมรับว่าการยุติการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของท่านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ “ชีวิต” อาจลบ บัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ทันที รวมถึงข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ท่านส่ง และ/หรือ ห้ามการเข้าถึงข้อมูลหรือไฟล์เหล่านี้ต่อไป
ท่านยอมรับและเห็นด้วยว่า “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข ระงับ และ/หรือ ยุติการให้บริการของเรา
4.ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้บริการบริการและความรับผิดชอบ
ผู้เยี่ยมชม ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ระดมทุนเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงบริการของเราตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ โดย “ชีวิต” จะให้บริการได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด
สำหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท ท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ใช้บริการ/ผู้ระดมทุนตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านเป็นความลับ หากท่านให้หรืออนุญาตให้ฝ่ายอื่นๆ ใช้ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ จะถือว่าการใช้งานเว็บไซต์นั้นถูกดำเนินการโดยตัวท่านเอง และท่านจะมีผลผูกพันตามกฎหมายไทยในฐานะผู้ใช้บริการ
4.2 “ชีวิต” ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนและยุติข้อมูลผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากผู้ใช้บริการได้กระทำการดังต่อไปนี้
 • 4.2.1 ผู้ใช้บริการทำการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน และเป็นอันตรายต่อองค์กรหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • 4.2.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ อันจะเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นหรือองค์กร
 • 4.2.3 การกระทำและจุดประสงค์ของผู้ใช้บริการอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือผิดศีลธรรมไม่ว่าจะในกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 • 4.2.4 ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับความยินยอมจาก “ชีวิต” ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดและรับทราบข้อมูลที่ล้าสมัย
 • 4.2.5 ผู้ใช้บริการพยายามที่จะแยกส่วน แฮ็ก หรือกระทำการทางวิศวกรรมต่อเว็บไซต์ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและเนื้อหาในเว็บไซต์
 • 4.2.6 ผู้ใช้บริการทำการสแปมโฆษณาหรือเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรอื่น
 • 4.2.7 ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบคุมการใช้บริการโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองแม้จะได้รับแจ้งแล้วก็ตาม
 • 4.2.8 ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือต้องสงสัยว่ากระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการที่รอาจตีความได้ว่าเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาตามดุลยพินิจของ“ชีวิต”แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ก่อนที่จะทำธุรกรรมการบริจาคใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับองค์กร
  นิยามของผู้เยี่ยมชม ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ระดมทุนเพื่อสังคม เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ผู้เยี่ยมชม – ผู้เยี่ยมชมในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ แต่ได้ทำการเรียกดูข้อมูลและบริการขององค์กรโดยสาธารณะ ผู้เยี่ยมชมไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ โดยผู้เยี่ยมชมสามารถ (ก) ดูเนื้อหาที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด (ข) เข้าถึงและ/หรือส่งเนื้อหาไปยังแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางรายการ (เช่น การบริจาคเงินให้กับองค์กร และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรไฟล์ขององค์กร) (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม” ) และ (ค) ส่งอีเมลถึงเรา
  ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการ – ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการหมายถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนและมีบัญชีที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Cheewid.com ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการและดำเนินกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ในที่นี้ จะต้องเข้าสู่ระบบ โดยผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการสามารถ (ก) บริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่สนใจด้วยโปรไฟล์สาธารณะที่มองเห็นได้ (ข) อัปเดตข้อมูลบัญชีของตน (ค) ลงทะเบียนรับข่าวสาร การแจ้งเตือน และบริการอื่นๆ ของ “ชีวิต” ที่มีให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการเท่านั้น (บริการเหล่านี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะสามารถใช้งานได้ตามการพัฒนาของ “ชีวิต”)
  ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม ผู้สร้างแคมเปญ – หมายถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โรงเรียน โรงพยาบาล หรือกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดการโปรไฟล์องค์กรในเว็บไซต์ “ชีวิต” ตามหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) สร้างและอัปเดตข้อมูลองค์กร (ข) ตอบรับต่อการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ค) สร้างแคมเปญภายใต้โปรไฟล์ขององค์กร
  “ชีวิต” ไม่มีหน้าที่หรือแรงจูงใจที่จะยอมรับบุคคลใดๆ ในฐานะผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการหรือผู้ระดมทุนเพื่อสังคมและมีอำนาจตัดสินใจว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับผู้สมัครตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ “ชีวิต” ขอสงวนสิทธิในการลบตัวแทนและการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา หากมีหลักฐานว่าผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนข้อตกลงหรือละเมิดข้อกฎหมายในประเทศไทย หรือได้กระทำการหรือต้องสงสัยว่ากระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม การกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการที่อาจถูกตีความว่าเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะเป็นไปตามตามดุลยพินิจของ “ชีวิต” แต่เพียงผู้เดียว
  ในการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการ ท่านตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งจะไม่ละเมิดต่อกฎหมายใดๆ และ (ข) มีความรับผิดชอบโดยไม่จำกัดเพียงธุรกรรมของกิจกรรมการบริจาคเช่นว่านั้น
  เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรหรือผู้ระดมทุนเพื่อสังคมที่จัดขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย หากท่านเลือกใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของท่านในประเทศไทย
  5.ข้อมูลส่วนบุคคล
  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ “ชีวิต” เก็บรวบรวมจากท่านและเกี่ยวข้องกับท่านในการใช้เว็บไซต์ (เช่น ส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของท่าน) จะได้รับการควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") ซึ่งได้รับการรวมเข้าไว้ในข้อตกลงนี้ในฐานะ "ข้อกำหนดเพิ่มเติม"
  6.ความรับผิดและสิทธิ
  เราจะไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนนำเสนอเนื้อหาของบริการใดๆ ท่านได้ใช้เนื้อหา ข้อมูล และบริการด้วยความเสี่ยงและความเข้าใจของท่านเอง ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การแสดงเนื้อหา หรือการกระทำใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นใด เป็นต้น
  ในทุกกรณี “ชีวิต” ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของ “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับ (1) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (2) การสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูลเนื่องจากการใช้บริการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาหรือเนื้อความอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แม้ “ชีวิต” จะทราบหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวนั้นก็ตาม (3) แคมเปญ และโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้ได้ผ่านเว็บไซต์โดยสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ (4) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของสมาชิก ผู้ใช้บริการ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือสถานการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของ “ชีวิต” (5) การประพฤติปฏิบัติ การพูดคุย หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ของบุคคลที่สามใดๆ (6) ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  6.1 สิทธิในเนื้อหา – การบริการหรือข้อมูลประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ เช่น ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ การบันทึกเสียง งานภาพและเสียง และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดทำโดยหรือในนามของ “ชีวิต” (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ซึ่งเนื้อหาอาจเป็นของเราหรือโดยบุคคลที่สาม
 • เนื้อหาขององค์กร – แม้ว่า “ชีวิต” จะดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความทันสมัยของเนื้อหาเป็นประจำ แต่เราไม่สามารถรับรองและจะไม่รับผิดชอบว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับองค์กร เนื้อหาของ“ชีวิต” ส่วนใหญ่จัดทำโดยบุคคลที่สาม กิจการเพื่อสังคม และผู้ระดมทุนเพื่อสังคม องค์กรมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดใน”ชีวิต”แสดงถึงสถานะในปัจจุบันทั้งในด้านการเงิน สังคม และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง “ชีวิต”จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิด ข้อมูลล่าช้า หรือข้อมูลใดๆ ในนามขององค์กร เราจะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการส่งมอบข้อมูล อย่างไรก็ตามองค์กรและผู้ระดมทุนมีภาระหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวในการจัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดให้กับเรา
 • เนื้อหาของผู้ใช้บริการ – โดยการโพสต์ อัปโหลด หรือส่งเนื้อหาหรือข้อมูลไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ ท่านให้สิทธิแก่เราในการคัดลอก จัดเก็บ ส่ง เผยแพร่ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสากล ให้อนุญาตช่วงได้ (สามารถให้อนุญาตช่วงได้หลายระดับ) แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และใช้เนื้อหาหรือข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการเว็บไซต์ตามที่เราเห็นสมควร หากท่านส่งเนื้อหาของผู้ใช้บริการมาให้เรา การส่งแต่ละครั้งดังกล่าวถือเป็นการนำเสนอและการรับรองต่อ “ชีวิต”
 • 6.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา – เว็บไซต์และเนื้อหาที่แสดง (รูปภาพ การออกแบบ ข้อความ) ฟีเจอร์และบริการต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์และรหัสพื้นฐานเป็นทรัพย์สินของเราและพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียว ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ทำให้ท่านมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ ได้รับกรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเว็บไซต์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เว็บไซต์และส่วนประกอบต่างๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความลับทางการค้า และบทบัญญัติอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  6.3 ความรับผิดชอบของกิจกรรมและบริการ – ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการ และองค์กรทั้งหมดรับทราบว่า “ชีวิต” เป็นเพียงแพลตฟอร์มการบริจาคสำหรับผู้ระดมทุนเพื่อสังคมบุคคลที่สาม “ชีวิต”จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ระดมทุนเพื่อสังคมที่ลงทะเบียนหรือบุคคลที่สามใดๆ
  6.4 การขอคืนเงินบริจาค – เมื่อการบริจาคได้รับการยืนยัน จะไม่อนุญาตให้มีการคืนเงินหรือยกเลิกบริการบนเว็บไซต์ของเรา การคืนเงินและการยกเลิกสามารถดำเนินการได้โดยแต่ละองค์กร ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตงานและไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา การสื่อสารหรือข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างผู้รับผลประโยชน์ขององค์กรกับผู้ใช้บริการ ผู้บริจาค และผู้ให้ โดย “ชีวิต”จะดำเนินการในขอบเขตที่สามารถกระทำได้ แต่จะไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนี้
  6.5 การจัดการบริการและธุรกรรม – “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของการบริจาค ธุรกรรมทางการเงิน หรือการสอบถามแบบฟอร์มที่เกิดจากพันธมิตรและผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีของเรา ไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างผู้ใช้บริการ
  6.6 สิทธิประโยชน์ทางภาษี – “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการจัดส่ง เราปฏิเสธการรับรองทั้งหมดทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ตามกฎหมายหรือตามที่เว็บไซต์ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้
  ในฐานะนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจ “ชีวิต” ไม่สามารถหักสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทำได้เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านระบบแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น ก่อนดำเนินธุรกรรม เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายความ ตัวแทนทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของท่านหรือในฐานะบุคคลธรรมดา
  7.การระดมทุนและแคมเปญบริจาค
  เว็บไซต์นี้เป็นสถานที่สำหรับการระดมทุน โดยเว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ใช้บริการบางราย (“ผู้สร้างแคมเปญ”) แสดงรายการแคมเปญและการประเมินผลแคมเปญ (“แคมเปญ” และ “การประเมินผลแคมเปญ”) และระดมทุนจากผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้สร้างแคมเปญแต่ละคนจะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริจาค และผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจให้คำมั่นสัญญาในจำนวนเงินที่จะบริจาคให้กับโครงการผ่านทางผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ เช่น PayPal “ชีวิต” จะดำเนินการส่งมอบสิ่งที่ระดมทุนได้ตลอดแคมเปญให้กับ ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม หรือ ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจะถูกแจกแจงต่อ PayPal หรือผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงิน
  7.1 ในฐานะผู้ใช้บริการ ท่านรับทราบว่าการที่ท่านบริจาคให้กับแคมเปญไม่ได้ให้สิทธิของท่านในการควบคุม การเป็นเจ้าของ สิทธิในการจัดจำหน่ายซึ่งโครงการหรือแคมเปญ กรรมสิทธิ์ในแคมเปญยังคงเป็นของ “ชีวิต” และพันธมิตรที่มีความร่วมมือกัน ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม ผู้แทน และวิสาหกิจเพื่อสังคม แล้วแต่กรณี
  7.2 “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ของท่านกับองค์กรและ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรอง หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแคมเปญ “ชีวิต” ไม่มีส่วนควบคุมดูแลประสิทธิภาพหรือความตรงต่อเวลาของโครงการ และไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความสมบูรณ์ รวมถึงความสำเร็จของแคมเปญที่สร้างโดยผู้สร้างแคมเปญ
  7.3 “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากแคมเปญและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับองค์กรดังกล่าวและ/หรือผู้ระดมทุนเพื่อสังคม
  7.4 “ชีวิต” ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้สร้างแคมเปญ ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม และผู้ระดมทุนเพื่อสังคม
  7.5 เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกความคืบหน้าของแคมเปญได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา ผู้ระดมทุนเพื่อสังคมและผู้สร้างแคมเปญมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าแต่ละแคมเปญเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
  8.ค่าบริการ การชำระเงิน และภาษี
  8.1 ท่านสามารถใช้บริการ “ชีวิต” ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถใช้ “ชีวิต” เป็นแพลตฟอร์มต่อเนื่องสำหรับบริการแคมเปญและแพลตฟอร์มข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ของ “ชีวิต” และเนื่องจากบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย เราจึงได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบและบริการตามเงื่อนขี้ยมต่อไปนี้.
  8.2 “ชีวิต” ไม่สามารถรับผิดชอบในการมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีในนามของผู้ระดมทุนเพื่อสังคมได้ และกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยองค์กร เราแนะนำให้ท่านปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.
  8.3 “ชีวิต” ไม่สามารถรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพทางการเงินของแคมเปญได้ และจะไม่ชดเชยหรือผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่แคมเปญ.
  8.4 ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม และผู้สร้างแคมเปญรับทราบว่าการระดมทุนผ่านเว็บไซต์จะถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับองค์กร ผู้ระดมทุนเพื่อสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางภาษีใดๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาของผู้ระดมทุนเพื่อสังคม.
  9.เว็บไซต์ภายนอกและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
  ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ทั้งที่สร้างโดยองค์กรบุคคลที่สามของเราหรือโดยผู้ใช้บริการของเรา อาจแสดงเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้มีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาโดยเว็บไซต์ภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านทราบและยอมรับว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกด้วยความเสี่ยงและความยินยอมของท่านเอง
  10.การปฏิบัติตามกฎหมายไทย
  การให้บริการนี้มีฐานอยู่ในประเทศไทยและมีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในฐานะองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย เราไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้รับชม ดาวน์โหลด หรือบริโภคนอกประเทศไทย หากท่านเข้าถึงบริการและเนื้อหาจากภายนอกประเทศไทย เราสงวนสิทธิ์ไม่ผูกพันกับกฎหมายในประเทศของท่าน
  กฎหมายที่ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวจะบังคับใช้ตามข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ท่านยอมรับว่า ยกเว้นข้อพิพาทบางประเภทที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการด้านล่าง ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างท่านกับชีวิตจะได้รับการระงับโดยวิธีการทางการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน และท่านสละสิทธิใดๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม
  วิธีการทางอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) และดำเนินการตามกฎของ THAC การอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะต้องมีประธานโดยอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งซึ่งคู่ความสองฝ่ายจะแต่งตั้ง หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ผู้อำนวยการ กทค. เป็นผู้แต่งตั้ง คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่ายเท่าที่สามารถใช้บังคับได้ คำชี้ขาดใดๆ ที่ได้ให้ไว้จะสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม การพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจยื่นฟ้องในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจหรือยื่นคำร้องต่อศาลดังกล่าวเพื่อให้ศาลยอมรับคำชี้ขาดและมีคำสั่งให้บังคับ แล้วแต่กรณี
  11.ข้อสงวนสิทธิความรับรอง
  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ชีวิต” ที่รวบรวมมาจากและเกี่ยวกับท่านในการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น ส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของท่าน) จะดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และข้อกำหนดอื่นใดในฐานะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติม
  “ชีวิต” ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือหน้าที่ทางกฎหมายกับท่านหรือผู้ใช้บริการรายใด ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น หรือการให้บริการจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เราจะไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนนำเสนอเนื้อหาของบริการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทวิจารณ์ การให้คะแนน หรือข้อมูลทางการเงิน) หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการ เราไม่รับรองเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ ความปลอดภัย หรือคุณภาพของเนื้อหา คุณสมบัติ และบริการของ “ชีวิต” มีให้ "ตามสภาพ" และ "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" “ชีวิต”ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่มีหน้าที่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีข้อพิพาท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • ผู้ใช้บริการหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายใดที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้.
 • เนื้อหาใดที่ท่านเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์.
 • บริการหรือสินค้าใดที่ท่านสอบถามจากองค์กร.
 • เนื้อหามีผลกระทบต่อท่านอย่างไร.
 • ท่านมีความเข้าใจ, เข้าใจ, หรือใช้เนื้อหาอย่างไร.
 • 12.การโฆษณา
  “ชีวิต” อาจแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ติดกันหรือรวมอยู่ในเนื้อหาของท่านต่อสาธารณะหรือที่อื่นๆ บนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการโฆษณาดังกล่าว โดยลักษณะ โหมด และวิธีการโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน องค์กร หรือผู้ระดมทุนเพื่อสังคมทราบล่วงหน้า
  13.การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สืบทอด คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ สมาชิก และฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  14.ข้อกำหนดการสิ้นสุด
  ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องเรา ผู้สืบทอด คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ สมาชิก และฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ ในความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ความเสียหาย และการเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การกระทำและกิจกรรมของท่าน
  “ชีวิต” จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่านหลังจากที่ท่านเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะหากมีการโพสต์การจัดงานบนเว็บไซต์ หรือการกระทำและการละเว้นของบุคคลที่สามที่ท่านโต้ตอบด้วยผ่านเว็บไซต์
  15.การแยกส่วน
  หากพบว่าข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดนี้ไม่สามารถให้บังคับได้ มีผลไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมายโดยศาลในประเทศไทย การไม่มีผลใช้บังคับเช่นว่านี้จะไม่มีผลทำให้ข้อบังคับอื่นๆ ใช้บังคับในทางกฎหมายไม่ได้
  ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561