บริจาค
โครงการสร้างชีวิต เพิ่มโอกาส เพื่อเด็กพิการในชุมชน
การศึกษา
+ 2
นนทบุรี, ไทย
+3
+2
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ รอบด้าน ทั้งการเลี้ยงอาหาร การศึกษา อุปกรณ์ การฝึกอาชีพ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคอื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ
63,819บาท ที่ระดมทุนได้
21% จากทั้งหมด 300,000 บาท เป้าหมาย
26ผู้สนับสนุน
+24
253วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการที่อยู่ในชุมชน โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ รอบด้าน ทั้งการเลี้ยงอาหาร การศึกษา กายอุปกรณ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพตามสภาพความพิการ ฝึกอาชีพ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้พิการมีสิทธิ มีโอกาส มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนในสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลกระทบทางสังคม
  • เด็กกำพร้าพิการ เด็กพิการในชุมชน ผู้พิการยากไร้ และขาดแคลน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการดำรงชีวิตที่อิสระ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ในด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ และได้รับการพัฒนา รวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมถึงให้สังคมมีความตระหนักและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้