บริจาค
โครงการ “นมผงเพื่อเด็กแรกเกิดอายุ 1-3 ปี”
สุขภาพ
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
2ผู้ติดตาม
ขอเชิญชวนบริจาคให้เด็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนนมผง เนื่องจากครอบครัวได้รับผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ทำให้ต้องประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยบริจาคนมผงจะช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
38,591บาท ที่ระดมทุนได้
30% จากทั้งหมด 126,528 บาท เป้าหมาย
45ผู้สนับสนุน
+43
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
การบริจาค 100 บาทขึ้นไป ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ 1 เท่า
เกี่ยวกับองค์กร

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างต่อสู้กับเชื้อไวรัส แต่สำหรับทารกตัวน้อย นมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของเขา แต่ไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสแบบเดียวกัน ยังมีแม่อีกมากมายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ทั้งระบบสาธารณสุข สุขอนามัยพื้นฐาน หรือเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้อนมให้ลูกกิน

ทางมูลนิธิสันติสุข จึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนครอบครัวที่ประสบปัญหา ให้สามารถซื้อนมให้เด็กน้อยได้อย่างเพียงพอ โดยใช้ชื่อโครงการ “นมผงเพื่อเด็กแรกเกิดอายุ 1-3 ปี”เป้าหมายของเรา คือการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดอายุ 1- 3 ปี ในครอบครัวที่ประสบจากสถานการณ์โควิด-19 ตกงาน ยากจน กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มคุณแม่ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อนมให้ลูก รวมถึงช่วยเหลือเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และกลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนนมเพราะมีฐานะยากจน และกลุ่มคุณแม่ที่เผชิญกับการหย่าร้างทำให้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจนไม่สามารถดูแลบุตรในเรื่องของนมได้“เราต้องการช่วยเหลือเด็กทั้งหมด 20 ครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวนเงิน 126,528.00 บาท”โดยเราแบ่งตัวเลือกการบริจาคเป็น 2 สูตร ดังนี้

สูตรแรก สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี

  • เด็กวัยนี้ต้องการดื่มนมผง 1 ถุง ราคา 606 บาท สำหรับ 1 สัปดาห์ โดยทางมูลนิธิฯดำเนินการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด จำนวน 12 ครอบครัว เวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวนเงิน 87,264 บาท

สูตรสอง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี

  • เด็กวัยนี้ต้องการดื่มนมผง 1 ถุง ราคา 409 บาท สำหรับ 1 สัปดาห์ โดยทางมูลนิธิฯ ดำเนินการช่วยเหลือเด็ก จำนวน 8 ครอบครัว เวลา 3 เดือน คิดเป็นจำนวนเงิน 39,264 บาท

จากทั้ง 2 สูตร รวมเป็นจำนวนเงิน 126,528 บาทเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัว เพื่อช่วยเหลือในโครงการ “นมผงเพื่อเด็กแรกเกิดอายุ 1-3 ปี”

  • ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
  • ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ครอบครัวยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่า 300 บาท ต่อวัน

ผลกระทบทางสังคม

ทุกการบริจาคเงินจำนวน 606 บาท สามารถช่วยเหลือเด็กแรกเกิด - 1 ปี ต่อ 1 ครอบครัว ให้มีนมผงบริโภค 1 สัปดาห์

หากคุณบริจาคเงิน 2,424 บาท จะช่วยให้เด็ก 1 ครอบครัว ได้มีนมผงบริโภคถึง 4 สัปดาห์ทุกการบริจาคเงินจำนวน 409 บาท สามารถช่วยเหลือกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี ต่อ 1 ครอบครัว ให้มีนมผงบริโภค 1 สัปดาห์

หากคุณบริจาคเงิน 1,636 บาท จะช่วยให้เด็ก 1 ครอบครัว ได้มีนมผงบริโภคถึง 4 สัปดาห์อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้