บริจาค
ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)
สุขภาพ
+ 1
พิจิตร, ไทย
+5
+4
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ดูแลจัดตั้งศูนย์ทั้ง 12 อำเภอร่วม 13 ศูนย์ครอบคลุม 476 วัดทั้งจังหวัดพิจิตร พระภิกษุ สามเณร โดยประมาณ 2,009 รูป
7,429บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 1,208,400 บาท เป้าหมาย
44ผู้สนับสนุน
+42
196วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
การได้อุปฐากพระภิกษุอาพาธ อานิสงส์เท่ากับการได้ดูแลพระพุทธเจ้า
เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ และศูนย์ฟื้นฟูด้านสุขภาพประจำชุมชน วัดทับคล้อ (ส่วนพระโพธิสัตว์) เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ๒๔๖๕ โดยได้รับ ความเมตตาจาก พระครูวิชาญสังฆกิจ เจ้าคณะตำบลทับคล้อ เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระ โพธิสัตว์) มอบโอกาสให้ พระบุญยกร ปสาโท ร่วมมือกับมูลนิธิอิงบุญ ในการให้ใช้สถานที่ ในการตั้งศูนย์ขึ้นมาซึ่งมี นายปภัทร สุขิทาภรณ์ เป็นประธานมูลนิธิอิงบุญ สนองงานรับใช้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส ดำเนินโครงการศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกิจกรรมด้านสุขภาพ ต่อพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม ที่อาศัยอยู่ภายในวัดและรอบๆวัด พระครูวิชาญสังฆกิจ เจ้าอาวาสได้แต่งตั้ง พระครูศุภกิจไพศาล เป็นประธานศูนย์ พระบุณยกร ปสาโท เป็นรองประธานศูนย์ และจัดตั้งพระคิลานุปัฏฐากจิตอาสา เจ้าหน้าที่ ขึ้นมาในการดำเนินงาน

จุดประสงค์เพื่อดูแลพระป่วยพระอาพาธ ดูแลด้านสุขภาวะพระสงฆ์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยมที่ป่วย

ครอบคลุม 3 กลุ่ม คือกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง (NCD) เช่น เบาหวาน ความดันสูง เสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจ และอื่นๆ ครอบคลุมประชากรที่อยู่ภายในวัดทั้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 135 รูป อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม ประมาณ 200-250 คน

การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) เป็นต้นแบบในเรื่องงานพระคิลานุปัฏฐาก การดูแลด้านสุขภาวะพระสงฆ์ จนทำให้ได้รับมอบหมายอนุญาติให้ดำเนินงาน จากเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. ก่อตั้งศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธประจำอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอรวม 13 ศูนย์ ครอบคลุมทั้งจังหวัดพิจิตร รวมแล้ว 476 วัด

ผลกระทบทางสังคม

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดพิจิตรโดยประมาณ 2,009 รูป (ข้อมูลปี 2565)

ครอบคลุมทั้ง 476 วัด 12 อำเภอ รวม 13 ศูนย์

อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม ประมาณ 300 คน

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้