บริจาค
โครงการ สร้างบ้านพักให้เด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี
บริการทางสังคม
+ 3
เชียงใหม่, ไทย
+16
+15
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
"โครงการสร้างบ้านพักเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี" มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้สอยต่างๆ ภายในตัวอาคาร เพื่อใช้ในการพัฒนาการเด็ก จำนวน 8 ล้านบาท
19,823บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 8,000,000 บาท เป้าหมาย
17ผู้สนับสนุน
+15
304วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกๆท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวนพระพรให้ผู้ใจบุญทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มั่งมีเงินทอง สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์และสมหวังในทุกสิ่งตลอดไปเทอญ.
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิรักษ์ดรุณี ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า พ่อหรือแม่เป็นผู้ต้องขัง พ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย และเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นมูลนิธิรักษ์ดรุณีจึงได้ก่อตั้ง "บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี" ขึ้นมาเพื่ออุปการะเด็กที่ประสบปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้อาคารใช้สอยสำหรับเด็กไม่เพียงพอ ประกอบกับตัวอาคารชำรุดไม่แข็งแรง อีกทั้งมีผู้ร้องขอให้มูลนิธิรับอุปการะเด็กมากขึ้น มูลนิธิรักษ์ดรุณี จึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อความเหมาะสมสำหรับการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาการชีวิตของเด็กๆ

แต่มูลนิธิรักษ์ดรุณี ยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างตัวอาคาร พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สอยต่างๆ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้เปิดระทุน “โครงการก่อสร้างบ้านพักเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี” เพื่อการก่อสร้างอาคารใช้สอยและจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาการเด็ก

จึงขอกราบเรียนเชิญชวนผู้ใจบุญทุกคน ร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อร่วมบุญกุศลในการเสริมสร้างชีวิตเด็กเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาสังคมดังกล่าว มูลนิธิรักษ์ดรุณีมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญทุกท่าน ตามที่เห็นสมควร

มูลนิธิรักษ์ดรุณี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ทรงโปรดอำนวยพระพร ให้ท่าน ครอบครัว และธุรกิจหน้าที่การงาน จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบุรณ์ และมีสวัสดิภาพยิ่งขึ้น สืบไปเป็นนิจน์...เทอญ.

ผลกระทบทางสังคม

เมื่อสร้างอาคาร 2 ชั้นสำเร็จจะทำให้เราสารมารถให้ความช่วยเหลือและอุปการะเด็กกำพร้าได้จำนวนมากขึ้นประมาณ 50 คน และเด็กๆจะได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญาณได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเราจะมีพื้นที่ในการใช้พัฒนาการเด็กเช่น มีที่นอนที่กว้างเพียงพอเหมาะสม มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้าหาความรู้ มีห้องคอมผิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลย์ มีห้องทำกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น ห้องพยาบาลที่ถูถสุขลักษณะ มีห้องน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม

อีกทั้ง ได้ช่วยให้เด็กๆ หลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาการถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้ายร่างกาย และโดดเดี่ยว จากครอบครัวและสังคม

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้