สนับสนุนโครงการที่ใช่

เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่า

บริจาคให้โครงการที่ใช่
ค้นหาโครงการช่วยเหลือสังคม ที่คุณต้องการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
hero-banner
Cheewid รวบรวมโครงการช่วยเหลือสังคมไว้หลายประเด็น และนำเสนอข้อมูลการบริจาคที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทุกการบริจาคเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
content

ทุกการให้นำไปสู่

การเปลี่ยนแปลง

เราต้องการให้ทุกการบริจาคไปสู่โครงการที่มุ่งมั่นและตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง ผ่านการสนับสนุนที่ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และร่วมผลักดันให้การบริจาคมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
กลุ่มองค์กรเพื่อสังคม ที่ร่วมงานกับเรา
องค์กรที่เปิดระดมทุนบนแพลตฟอร์มของเรา มีความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายในหลากหลายประเด็น
องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน

องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน

มีจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชน ทั้งในเชิงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและการศึกษา โดยองค์กรจะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน รวมถึงรัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระดมทรัพยากรและสนับสนุนโครงการการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
องค์กรเพื่อการศึกษา

องค์กรเพื่อการศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาทุกช่วงวัย หรือกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง โดยองค์กรจะมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงการศึกษาของคนขาดโอกาส คุณภาพการสอนและการเรียนรู้หรือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
องค์กรเพื่อวิกฤติและความมั่นคง

องค์กรเพื่อวิกฤติและความมั่นคง

มุ่งมั่นในการจัดการและตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและมนุษย์ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สงคราม หรือโรคระบาด โดยองค์กรทำหน้าที่ในการป้องกัน จัดการและฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์วิกฤตเพื่อความมั่นคงในระยะยาวของชุมชนและสังคม