Donation
สอนวิชาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว
Humanitarian Aid & Security
+ 3
กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิสันติสุข
+2
+1
Link copied to clipboard.
1followers
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับการอบรมฝึกอาชีพได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และนำต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2,500THB Raised
5% of 43,279 THB goal
4supporters
+2
164days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible 1x
Message from the Team
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
Our Story

อาหารว่าง เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ที่เป็นอาหารทานเล่น ขนาดพอดีคำ สะดวกและทานง่าย จึงทำให้คนส่วนใหญ่นิยมนำอาหารว่างมาใช้ประกอบในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือบางคนก็ฝึกทำอาหารว่างสำหรับรับประทานเองหรือทำเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

โครงการ “สอนวิชาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน” จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับมือต่อวิกฤติการว่างงานและขาดรายได้ในการดำรงชีพ ด้วย COVID – 19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย คนว่างงานในสังคม และชุมชนแออัด

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนรายได้ในชุมชน ได้มีความรู้เรื่องการทำอาหารว่างนี้ไปปรับใช้ทำเป็นอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว

โดยกิจกรรมนี้ ต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ จำนวน 43,280 บาท สำหรับจัดกิจกรรมอบรมและฝึกอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน 15 คน ระยะเวลา 6 วัน

Social Impact

วิกฤติ COVID – 19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ว่างงานในสังคม และชุมชนแออัด เราจึงจัดกิจกรรมอบรมและฝึกอาชีพขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ว่างงานในชุมชน และผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 15 คน ได้นำความรู้ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัว

Updates
There are currently no updates