organization cover

Moreloop

Environment
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Link copied to clipboard.
0followers
สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำผ้าค้างในสต็อกของโรงงานรับผลิตเสื้อผ้ามาวนใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเสื้อผ้าใหม่ โดยมีเป้าหมายในการ "Make Circular Economy a Reality"
Since 2018
Headquarters in 197/59 ซอย รัชดาภิเษก 25 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Social enterprise
SDG Goals
7Affordable and Clean Energy
8Decent Work and Economic Growth
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
0THB Raised
0supporters
Tax-deductible Not available
Our Story

Moreloop ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างโรงงานที่ต้องการขายผ้าที่เหลือจากการผลิต และผู้บริโภคที่ต้องการเหล่าผ้าเหล่านี้ โดยเราทำหน้าที่เป็นตลาดออนไลน์ให้โรงงานวางขายผ้าที่เหลือจากการผลิต ที่ Moreloop จะนำข้อมูลผ้าจากแต่ละโรงงานมาบนเว็บไซต์ของเรา ช่วยตอบคำถามของลูกค้าที่สนใจซื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ และมีตัวอย่างผ้าไว้ที่ออฟฟิศเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาดูได้ โดยโรงงานจะได้รับรายได้จากการขายผ้าที่เหลือจากการผลิต โดยที่โรงงานสามารถกำหนดราคาขายได้เอง (ซึ่ง Moreloop จะช่วยแนะนำ) ในขณะที่ Moreloop จะได้รับรายได้จากค่า GP จากโรงงาน

อมรพล หุวะนันทน์ และ ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ ได้ก่อตั้ง Moreloop ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผสมผสานโมเดลธุรกิจจำหน่ายผ้าที่เหลือจากการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน บนแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งหวังที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนและมีความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น และนำความยุติธรรมเข้าสู่การปฏิบัติที่เป็นสิ่งปกติMoreloop was established in 2018 as a platform that serves as a bridge between factories wishing to sell surplus fabric from production, and consumers interested in these fabrics. We operate as an online marketplace where factories can sell their leftover fabric. At Moreloop, we bring the fabric information from each factory onto our website, assist in answering customer inquiries who are interested in purchasing fabrics online, and we provide fabric samples in our office for customers to view. Factories gain income from selling their surplus fabric, having the ability to set their own prices (with guidance from Moreloop), while Moreloop earns revenue from the GP charged to factories.

Amornphol Huvanandana and Thamonwan Wirojchanchai co-founded Moreloop with the determination to blend the business model of selling surplus fabric from industrial production and environmental concerns together, following the path of a circular economy. They aim to create a lasting and sustainable impact on the fashion industry, bringing about ethical practices as the norm.

Social Impact

Moreloop เชื่อว่า "ของเหลือ" ไม่จำเป็นต้องกลายเป็น "ขยะ" ประเทศไทยมีผ้าส่วนเกินคุณภาพดีที่กลายเป็นขยะกว่า 1 พันล้านหลา ซึ่งนั่นคือปริมาณที่สามารถผลิตเสื้อยืดได้ถึง 700 ล้านตัว เราจึงสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการเป็นตัวกลางรับผ้าคุณภาพที่เกินจากการผลิตและต้องเหลือค้างในสต็อกของโรงงานมาหมุนเวียนสู่ลูกค้าที่สนใจ พร้อมให้บริการผลิตและให้คำปรึกษาด้านการผลิต เพื่อสร้างการหมุนเวียนครั้งใหม่ให้กับผ้าอีกครั้ง

เราสามารถช่วยลดเศษผ้าได้กว่า 55,439 Kg และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้กว่า 831,581 KgCO2eqMoreloop believes that "surplus" does not necessarily have to become "waste". In Thailand, there are over a billion yards of high-quality surplus fabric that turn into waste, a volume that could potentially produce 700 million t-shirts. As such, we aim to make a change using the concept of the Circular Economy, acting as a middleman to receive these quality surplus fabrics, leftover from production and held in factory stocks, and recycle them to interested customers. Alongside this, we also offer manufacturing services and consultancy in production to create a new cycle of use for these fabrics.

Through our efforts, we've been able to help reduce more than 55,439 Kg of fabric waste and mitigate over 831,581 KgCO2eq of carbon emissions

Updates
There are currently no updates