คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
พื้นที่สำหรับนักสำรวจความคิด จิตใจ พฤติกรรม และปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

Psycholism เป็นพื้นที่สำรวจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของผู้คน การศึกษาเรื่องจิตวิทยาจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมของคน เราจึงให้ความรู้แก่สังคมผ่านทางกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้น เพื่อให้สังคมรับรู้และเข้าใจสุขภาพจิตของตนเอง

หลักการและจุดมุ่งหมายขององค์กรคือ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตและพฤติกรรมของคนในสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความรู้ ทำงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตให้กับสังคมPsycholism is a space to explore the thoughts, minds, and behaviors of individuals. Studying psychology involves understanding mental health or human behaviors. Therefore, we provide knowledge to society through the activities we organize to help individuals understand and be aware of their own mental health.

The principles and objectives of our organization are to raise awareness and understanding about mental health and human behaviors within society. This is achieved by organizing beneficial activities and promoting knowledge. We work to disseminate psychological and mental health knowledge to the community.

ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบันเราทำเพจขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงในเรื่องจิตแพทย์ แนะนำวิธี ให้ความรู้ และเปิดสอนเรื่องสุขภาพจิตจาก WHO ที่ใครก็เรียนได้ เป้าหมายของคอร์สนี้คือ การสร้างสังคมที่ผู้คนตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิต หลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเราสนับสนุนสังคมผ่านคอร์สฟรี เพื่อการขยายฐานประสบการณ์ให้กว้างขึ้นช่วยให้เข้าใจทั้งตัวเอง คนอื่น หรือเข้าใจโลกมากขึ้นCurrently, we have set up a page to be a platform for discussing psychology, providing advice, and knowledge, and offering courses on mental health from WHO that anyone can study. The goal of this course is to create a society where people are aware of mental health. The entire course takes 16 hours. In the past, we have supported the community through free courses to expand the experiential base, aiding in a better understanding of oneself, others, and the world at large.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้