organization cover

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

สิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก่อตั้งเมื่อ 1976
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
10ลดความเหลื่อมล้ำ
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและคิดค้นต้นแบบศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย WWF GMPO (World Wide Fund for Nature Greater Mekong Program Office) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ได้อย่างสมดุล ในการที่จะนำไปสู่หลักการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) จึงได้ผลักดันการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อันจะส่งผลขยายงานในระดับกว้างไปยังพื้นที่อื่น ทั้งนี้ทีมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา WWF ประเทศไทยได้ดำเนินการรวมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ทั้ง 3 ศูนย์ และยื่นขอจดทะเบียนเป็น "มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)" หรือ Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) : FEED ขึ้นเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2012

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) มุ่งสร้างอนาคตที่เข้มแข็งเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกใบนี้ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติ โดยหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีความตระหนัก ความคิด ทัศนคติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลรักษา และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าFoundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) was established in 1976 as a non-profit organization. It has been working on environmental education projects and developing prototype nature education centers that are appropriate for the conservation of Thailand's natural resources and environment in a balanced manner. Recognizing the importance of managing biodiversity resources for both development and conservation purposes, the WWF Greater Mekong Program Office (GMPO) has advocated for the advancement of environmental education toward sustainable development. As a result, environmental education efforts have expanded, leading to the establishment of three nature education centers. The WWF Thailand Environmental Education team has integrated these centers and applied for registration as the "Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand): FEED," becoming a non-governmental organization dedicated to environmental protection and conservation of natural resources in 2012.

Associate Professor Dr. Prayurawong Wongchantra, the Chairman of the Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand), aims to create a sustainable future where humans and nature coexist in balance on this planet. This is achieved through the process of environmental education and the integration of nature-based learning. The foundation hopes that the younger generation will develop awareness, critical thinking, attitudes, and the ability to apply the aforementioned knowledge to care for, preserve, and value nature and the environment. Additionally, they encourage responsible consumption and the wise use of natural resources.

ผลกระทบทางสังคม

หลักสูตร กิจกรรม และโครงการที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิ

  • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
  • ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ"
  • ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา
  • ค่ายนักเรียนบูรณาการ เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก: ลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และลดปริมาณรอยเท้าคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันCourses, Activities, and Projects carried out by the foundation are as follows:

  • The Army Nature Education Center (Bang Poo) in commemoration of Her Majesty the Queen's 72nd birthday anniversary.
  • Biodiversity and Sustainable Learning Center "Chivapnawaves."
  • Toyota Green City Learning Center, Ayutthaya.
  • Integrated Student Camp: Learning Environment, Social Skills, and Sufficiency Economy Philosophy.
  • Big School Project: Small Footprint, which aims to reduce carbon emissions from electricity usage and daily activities.
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้