organization cover

ศูนย์ดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาชุมชน
+ 3
สุรินทร์, ประเทศไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
หน่วยงานตระหนักถึงสุขภาวะชีวิตระยะท้ายของผู้ไร้ที่พึ่งและพระสงฆ์อาพาธ ตามหลักและวิธีการดูแลใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้มีชีวิตระยะท้ายที่มีคุณค่า พร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ
ก่อตั้งเมื่อ 2023
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10ลดความเหลื่อมล้ำ
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
4,306บาท ที่ระดมทุนได้
15ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
มาร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ โดยไม่ละเลยใครในสังคมกันค่ะ
เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุติกนิกาย และพระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิพุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการทำงาน คือ 

  1. เพื่อรับดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายที่ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ยากไร้ ไร้ญาติ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าสู่การตายดี น้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตวิญญาณในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
  2. เพื่อพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย ได้มรณภาพในผ้าเหลือง ตามที่ตั้งใจ 
  3. มีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดี ในการดำเนินงานกับพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย จังหวัดสุรินทร์
ผลกระทบทางสังคม

จากการเคยทำงานในโรงพยาบาล พบว่ามีสงฆ์อาพาธ ถูกละเลยการดูแล มีผู้ป่วย ที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ไม่มีญาติ หรือญาติปฏิเสธการรับดูแลต่อที่บ้าน จึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และเจ็บป่วยเรื้อรังแทรกซ้อน ซับซ้อน ถูกลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากการเห็นภาพเหล่านี้ซ้ำๆ จึงผลักดันจิตสำนึกว่า หากมีสถานที่ มีของเอื้ออำนวยต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีผู้ดูแลเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ให้เขาได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือหากจะจากไป ก็ขอให้เขาได้ใช้เวลาสุดท้ายอย่างสงบ นำไปสู่การตายดีอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้