organization cover

Green Style

สิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ส่งเสริมการลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร
ก่อตั้งเมื่อ 2016
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 60 หมู่บ้านกลางเมืองรามอินทรา-วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ธุรกิจส่วนตัว
เป้าหมาย SDGs
12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 มุ่งลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร (CFO) เป็นที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบ การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction - TVER) การจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Emission)

จุดเริ่มต้นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังส่งผลต่อทุกสิ่งบนโลก เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ จากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 10 ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากต้องการให้เกิดผลอย่างชัดเจน ต้องให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจากที่ทั่วโลกตระหนักถึงเรื่องนี้จึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ปี 2015 ที่มุ่งเป้าแก้ไขทั้งหมด 17 ประเด็น โดยทาง กรีน สไตล์ ได้มุ่งเน้นแก้ไขในประเด็นที่ 12 คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และประเด็นที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมGreen Style was established in 2016 with the aim of effectively reducing global warming. As an environmental consultants, they are certified to evaluate Green Offices, consult on corporate carbon footprint assessment (CFO), advise and audit the reduction of voluntary greenhouse gas emissions according to Thai standards (Thailand Voluntary Emission Reduction - TVER), and develop projects to support low emission activities.

The environmental issue is not only impacting Thailand but has consequences for everything on our planet, such as the current issue of global warming, which affects all life forms on Earth. Stemming from a group of people with the intention, determination, and over 10 years of experience working in private environmental development organizations, the importance of addressing environmental problems is recognized. To see clear results, individual behaviors need to change. This realization aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs) set out in 2015, addressing a total of 17 issues. Green Style focuses on issue 12, which is about sustainable production and consumption, and issue 13, which is about dealing with climate change. They enhance knowledge and understanding to change individual behaviors towards environmentally friendly living and work based on correct knowledge, encouraging everyone to live in an eco-friendly manner.

ผลกระทบทางสังคม

บริการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคคลทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของข้อมูล ความรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวม ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลทั่วไปWe offer training services, consultation, and audits in the field of environment to help individuals work and live in an environmentally friendly manner, based on factual information and knowledge that can be practically implemented within organizations. This helps promote understanding and continuous behavior change. Additionally, we provide services to calculate the carbon footprint of organizations and products to lead to tangible changes and reduction of global warming. We also gather and promote environmentally friendly products to become more popular and widely used, involving all sectors, including business, industry, government, non-governmental development organizations, and the general public.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้