organization cover

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การศึกษา
+ 3
กรุงเทพมหานคร, Thailand
+3
+2
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยการสนับสนุนของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
1,630บาท ที่ระดมทุนได้
4ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 จากก้าวแรกของมูลนิธิฯ ที่มีศูนย์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการโดยเน้นที่การฟื้นฟูพัฒนาการเรียนรู้และการให้บริการกายภาพบำบัดแก่เด็กเป็นรายกรณีตามลักษณะ และปัญหาของเด็กโดยตรง  การให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลดีต่อเด็กโดยตรง ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากต้องการส่งเด็กมาที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผลให้มูลนิธิฯต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น และรับผิดชอบต่อเด็กมากขึ้นมูลนิธิฯจึงได้มีการปรับทิศทางการทำงาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างสำนึกและทัศนคติของสังคมที่ถูกต้องต่อเด็กพิการ โดยได้หันมาให้ความสำคัญต่อครอบครัวและชุมชนในการฟื้นฟูเด็กพิการ และในขณะเดียวกันได้มีการทำงานรณรงค์เผยแพร่มากขึ้น

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังในการฟื้นฟูเด็กพิการผ่านการดำเนินงาน ดังนี้

 • ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการโดยทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ
 • ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความพิการการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการและการมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
 • สนับสนุนให้มีและดำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเด็กพิการ ฐานแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจค้นคว้าโดยทั่วไป
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคงและอบอุ่น มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือฟื้นฟูความพิการของเด็ก สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กพิการ ซึ่งต้องมีภาระต่อเด็กมากเป็นพิเศษ
 •  เผยแพร่งานด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กพิการ ผ่านสื่อสารมวลชน
 •  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ผลกระทบทางสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ(กรุงเทพฯ)การจัดระบบบริการสำหรับเด็กพิการ (สโมสรหอยทากปูลม) >> เป็นโรงเรียนฝึกหัดสำหรับผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้-ความเข้าใจ ในกระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการ และสามารถปฏิบัติกับลูกตัวเองได้จริง รวมทั้งผู้ปกครองเด็กพิการเกิดการพัฒนากลุ่มแกนนำผู้ปกครองในการฟื้นฟูเด็กพิการ ตลอดจนเป็นแหล่งเสริมเรียนรู้ด้านเด็กสมองพิการ (CP) โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ – วันอังคาร เวลาตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. 

 • การอบรมพ่อแม่มือใหม่ >> เพื่อถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครองได้มีความรู้-ความเข้าใจในการดูแล, การฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตนเอง จัดอบรม 4 รุ่นต่อปี
 • การอบรมอุปกรณ์เครื่องช่วย (เก้าอี้จากกล่องกระดาษ) >> เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำเก้าอี้กล่องกระดาษด้วยตนเอง และเด็กพิการได้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกการทรงตัวที่สามารถช่วยในการฝึกกิจวัตรประจำวันได้ จัดอบรม 2 รุ่นต่อปี
 • การอบรมนวดไทยเพื่อเด็กพิการ >> เพื่อเสริมความรู้เรื่องการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ ในหลักการ/วิธีการนวดกับเด็กและสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเด็กได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ จัดอบรม 3 รุ่นต่อปี
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) >>  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีทักษะสามารถฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เป็นทางเลือกในการฟื้นฟูเด็กพิการได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น และ วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดอบรม 2 รุ่นต่อปี
 • กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการ >> เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและการฟื้นฟูเด็กพิการ เช่น วิธีการดูแลสุขภาพเด็กพิการเบื้องต้น, กายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการ, การฝึกพูดสำหรับเด็กพิการ เป็นต้น
 • กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง >> กิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้สังคมโลกกว้าง จัดกิจกรรม 4 ครั้งต่อปี 
 • ครอบครัวอุปถัมภ์ >> โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ โดยการช่วยเหลืออาหาร-นมผง, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
 • การเยี่ยมบ้าน >> ลงพื้นที่การเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการที่รับบริการในโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ เพื่อติดตามพัฒนาของเด็ก และให้ความรู้/แนะนำวิธีการดูแลเด็ก เสริมสร้างกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวเด็กพิการอีกด้วย
 • ค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ >> กิจกรรมค่ายสายใยรักครอบครัวเด็กพิการ เป็นกิจกรรมค่ายที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับทัศนคติเข้าหากัน ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูเด็กพิการ 
 • การศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ >> การนำคณะแกนนำผู้ปกครองศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ จากหน่วยงาน/องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กพิการได้มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งผู้ปกครองเกิดแรงบันดาลใจและมีกำลังใจในการดูแล/ฟื้นฟูลูกหลานต่อไป 
 • ส่งเสริมงานศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ปกครอง >> เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเด็กพิการในทุกกระบวนการตั้งแต่การเป็นแกนนำผู้ปกครองในการจัดระบบบริการฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ ให้เกิด “พลังกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ” ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา มีศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองเด็กพิการ ภายใต้ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ทั้งสิ้น 8 ศูนย์ฯ
 • แหล่งศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ >> เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ในด้านการให้บริการในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการอีกด้วย
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้