organization cover

มูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation

บริการทางสังคม
+ 4
กรุงเทพมหานคร, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิอิสรชน ทำงานในการเชิงรุกและเชิงรับ ในการพัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือ homeless ให้คืนสูงสังคมและมีสิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่งของสังคม ทั้งทางด้านการสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4การศึกษาที่มีคุณภาพ
5ความเท่าเทียมทางเพศ
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10ลดความเหลื่อมล้ำ
11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
15ระบบนิเวศทางบก
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
40ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิอิสรชน ทำงานในเชิงรุกและเชิงรับ ในการพัฒนาฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือโฮมเลส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และคืนสู่สังคม ครอบครัว ทำงานในเชิงสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมผลกระทบทางสังคม
  • กระบวนการทำงานของอิสรชนคือการสื่อสาร ให้สังคมมองคนเท่ากัน คน=คน และกระบวนการพัฒนาและกระบวนการช่วยเหลือในฐานะมนุษย์จะเกิดขึ้น ควรได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานแม้จะอยู่ในที่สาธารณะ เจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา
  • มูลธิอิสรชน ทำถุงปันสุข ต่อลมหายใจคนไร้ที่พึ่ง ออกตระเวนแบ่งปันตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งเก็บข้อมูล พูดคุย เยียวยาเบื้องต้น ช่วยประคับประคองเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีแรงสู้ต่อไป
  • ปลูกปันอิ่ม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้าน ด้วยการชวนคนไร้บ้านมาปลูกผัก ทำสวน ผลผลิตที่ได้นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนไร้บ้านอื่นๆ
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้