organization cover

โลเคิล อไลค์ (Local Alike)

สิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
ก่อตั้งเมื่อ 2013
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 7/5-6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

โลเคิล อไลค์ (Local Alike) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงานสร้างอาชีพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน และสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของ "ประสบการณ์" และ "ชุมชน" ที่สนใจเองได้ โดยค้นหาผ่านฐานข้อมูลชุมชน ที่สามารถอ่านรายละเอียด ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ชมวิดีโอแนะนำชุมชนก่อนตัดสินใจได้ตามความเหมาะสมผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com

สมศักดิ์ บุญคำ CEO และผู้ก่อตั้ง Local Alike ไปศึกษาด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเพรสิดิโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงมอบประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนในการพัฒนาชุมชน มอบโอกาสให้ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากร สร้างทักษะและสร้างโอกาสให้กับชุมชนเป็นผู้ออกแบบและตัดสินใจการนำเที่ยวของพวกเขาเองLocal Alike was established in 2013 as a social enterprise aimed at creating, designing, and developing a community-based tourism platform. It promotes income distribution to local communities by using sustainable tourism as a tool for community development, enhancing the quality of life for the people within the community. It also promotes the preservation and revitalization of local culture and wisdom, reducing urban migration by creating jobs and promoting cultural exchanges. It gives tourists a chance to deeply experience the local lifestyle and culture. Tourists can choose the type of ""experience"" and ""community"" they are interested in by searching the community database where they can read details, opinions, and suggestions, and watch introduction videos of the community before deciding based on appropriateness via the website www.localalike.com.

Somsak Boonkam, CEO and founder of Local Alike studied Design and Innovation at Stanford University and has a Master's degree in Sustainable Business Management from Presidio University in the United States. His vision is to present sustainable community-based tourism, which not only provides experiences to tourists but also collaborates with the government and private sectors in community development. It offers opportunities for the community to own resources, build skills, and allows the community to design and decide on their own tourism.

ผลกระทบทางสังคม

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างงานในท้องถิ่นจะทำให้ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเสริมสร้างศักยภาพและความยั่งยืนของชุมชน Local Alike นำการท่องเที่ยววิถีไทยที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นกว่า 200 แห่งใน 46 จังหวัดของประเทศไทย สร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนมูลค่ากว่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำนักเดินทาง 32,000 คนมาสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนSpreading economic opportunities through tourism development and creating jobs locally can reduce migration to cities. It fosters understanding and good relationships through cultural exchanges and strengthens the capabilities and sustainability of communities. Local Alike leads the way in showcasing distinctive and unique Thai travel experiences, working with more than 200 local communities in 46 provinces across Thailand. It has generated benefits for communities valued at over 1.7 million US dollars and has brought 32,000 travelers to local communities for sustainability.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้