organization cover

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

บริการทางสังคม
+ 3
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ ให้ผู้พิการมีความรู้ความสามารถติดตัวนำไปประกอบอาชีพของตนเองได้
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
15ระบบนิเวศทางบก
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
2,820บาท ที่ระดมทุนได้
5ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
สวัสดีครับ เราคือ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เราต้องการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นความรู้ติดตัวผู้พิการนำไปประกอบอาชีพได้ และเรายังมุ่งแสดงให้เห็นว่าผู้พิการก็ทำได้
เกี่ยวกับองค์กร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรม ปั่นไปไม่ทิ้งกัน, วิ่งไปไม่ทิ้งกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้พิการสามารถทำได้มากกว่าที่เห็น ผู้พิการก็คือคนปกติ นอกจากนี้เราได้ทำสื่อวิดีโอลงช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เพื่อตอกย้ำว่าเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (Universal Foundation For Persons With Disabilities) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาตที่ ต.50/2542 โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วย นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านส่งเสริมสนับสนุนคนพิการให้ได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถในระดับบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ empowerment และมุ่งขจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการ และมุ่งสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Barrier Free)

ผลกระทบทางสังคม

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่คนพิการเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้พิการทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการนครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กเล็กผู้พิการ, ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน, โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้, โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (ยิ้มสู้คาเฟ่), ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้