organization cover

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

สุขภาพ
นนทบุรี, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีฐานะยากจนให้ได้มีสิทธิรักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์การดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
ก่อตั้งเมื่อ 1995
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวชที่มีฐานะยากจนและมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีธัญญา สนับสนุนเครือข่ายชุมชนที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและมีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

มูลนิธิมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาวิธีการดูแลรักษาและบริการที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถที่จะเข้าสังคมและมีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นThe Sritanya Hospital Foundation was established in 1995 as a non-profit organization aimed at providing assistance to mentally ill patients from underprivileged backgrounds who receive care at Sritanya Hospital. They support a community network that provides mental health care and rehabilitation activities for patients, enabling them to live independently and improve their quality of life based on their individual potential.

The foundation is dedicated to promoting and enhancing the quality of life for mental health patients. They support research on mental health to develop better care and services for patients. All of these efforts contribute to improving the patients' quality of life, enabling them to reintegrate into society and have a better daily life.

ผลกระทบทางสังคม

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาสนับสนุนผู้ป่วยโดยจัดโครงการ ดังนี้

  • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทุเลา พร้อมออกสู่สังคม: เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด การแสวงหาความรู้และการสื่อสาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอย่างเต็มรูปแบบ
  • โครงการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต: สร้างทักษะการทำงานและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าสู่แรงงานได้ รวมถึงการสร้างความรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิและภาระที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • การช่วยเหลือค่าเดินทางและค่าอาหารเพื่อผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น
  • ช่วยเหลือด้านค่ารักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์รักษาต่างๆThe Sritanya Hospital Foundation supports patients through various projects, including:

  • Project to promote social integration for patients with mild symptoms: This project focuses on activities that enhance cognitive skills, knowledge-seeking, communication, and overall readiness for social integration.
  • Pre-employment readiness program for individuals with mental disabilities: This program aims to develop work skills and prepare individuals for entering the workforce. It also provides knowledge and understanding of rights and responsibilities related to employment.
  • Assistance with travel expenses and meals for patients who show improvement: The foundation provides support for transportation costs and meals, ensuring that patients with improved conditions can access necessary healthcare and sustenance.
  • Financial assistance for medical expenses and other hospital-related costs for patients without coverage or privileges.
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้