บริจาค
โครงการ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ แด่พระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย
บริการทางสังคม
สุรินทร์, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ให้ความช่วยเหลือและดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย ให้ได้มรณภาพในผ้าเหลือง และสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ไร้ญาติ ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อไปสู่การตายดี
4,306บาท ที่ระดมทุนได้
8% จากทั้งหมด 50,000 บาท เป้าหมาย
15ผู้สนับสนุน
+13
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและบุคคลที่ท่านรัก มีแต่ความสุข ความเจริญ ไม่มีโรคภัย คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเทอญ
เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและเครือข่ายจิตอาสาในจังหวัดสุรินทร์ เห็นถึงศักยภาพและคุณประโยชน์ของการจัดตั้ง "ศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย จังหวัดสุรินทร์" จึงได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุติกนิกาย มอบโอกาสให้พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม ร่วมกับมูลนิธิพุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการทำงานของศูนย์ฯ คือ 

  1. เพื่อรับดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายที่ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ยากไร้ ไร้ญาติ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าสู่การตายดี น้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตวิญญาณในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
  2. เพื่อพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย ได้มรณภาพในผ้าเหลือง ตามที่ตั้งใจ 
  3. มีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดี ในการดำเนินงานกับพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะท้าย จังหวัดสุรินทร์

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 50,000 บาท จะนำไปจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับจำนวน 100 ห่อ (ราคาประมาณ 500 บาท/ห่อ)  ซึ่งเป็นจำนวนที่พอดีกับความต้องการสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยและบริจาคต่อในกรณีลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

ผลกระทบทางสังคม

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ได้แก่ พระสงฆ์อาพาธ คนพิการ ผู้มีภาวะพึ่งพิงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และเป็นผู้ยากไร้ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ในจังหวัดสุรินทร์

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้