organization cover

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (Right To Play Thailand Foundation)

Community Development
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Link copied to clipboard.
0followers
องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ใช้ "การเล่นและกีฬา" เป็นพลังให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก
SDG Goals
1No Poverty
2Zero Hunger
3Good Health and Well-being
7Affordable and Clean Energy
9Industry, Innovation and Infrastructure
16Peace and Justice Strong Institution
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
500THB Raised
9supporters
Tax-deductible 1x
Our Story

ไร้ท์ ทู เพลย์ (Right To Play) เป็นองค์กรนานาชาติที่ใช้พลังของ “การเล่น” เพื่อให้การศึกษาและสร้างพลังให้กับเด็กที่ประสบความยากลำบาก เราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2000 โดยคุณโจฮานน์ โอลาฟ คอส อดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก 4 สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการไปประเทศเอริเทรีย ทวีปแอฟริกาและพบเด็กๆที่สูญเสียครอบครัว “เล่น” กันท่ามกลางซากรถถังที่ถูกเผาไหม้จากสงคราม ประสบการณ์นี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการตั้งองค์กรขึ้น ปัจจุบันองค์กรเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยการทำงานร่วมกับเด็กๆและชุมชนกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีเราเข้าถึงเด็กมากกว่า 2.3 ล้านคน

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2550 เราจัดกิจกรรมการเล่นและกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชนแออัด พื้นที่พักพิงสำหรับผู้อพยพและลี้ภัย ตลอดจนเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กและส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน เราสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการตั้งคำถามเพื่อสะท้อนความคิด – เชื่อมโยง- และปรับใช้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้

Social Impact

เด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราต้องการส่งเสริมให้พวกเขามีความเชื่อมั่นที่ในศักยภาพของตนเองและเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้อย่างปลอดภัยขึ้น เราได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพกับเด็กๆกลุ่มนี้โดยทำงานร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554

โครงการเยาวชนปลดล็อกศักยภาพ (UP: Youth Unlocking their Potential) เกิดขึ้นในปี 2564 - 2566 เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน คัดเลือกและเตรียมความพร้อมเยาวชนที่ผ่านการฝึก “ทักษะวิชาชีพ” โดยศูนย์ฝึกฯ และพัฒนา “ทักษะชีวิต” ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเพื่อให้เขาได้รับโอกาสคืนสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงาน โดยโครงการจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ

กระทำความผิดซ้ำในช่วง 1 ปีแรกของการปล่อยตัว ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายทางสังคมอันได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ คือ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการทำงานและมีการรองรับทั้งการเป็นลูกจ้างในตลาดแรงงานหรือการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เพิ่มการสนับสนุนเยาวชนจากภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว ตลอดจนทำให้ทัศนคติของคนในชุมชนเป็นไปในเชิงบวก

การเตรียมความพร้อมเยาวชนด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกฯ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และ การสนับสนุนพร้อมโอกาส ผู้ประกอบกิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้เยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ มีทักษะติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว เพื่อลดโอกาสในการกลับสู่เส้นทางเดิมร่วมสร้างคน สร้างทางเลือก สร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำความผิดให้มีอนาคตที่สดใสด้วยการปลดล็อกศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและเข้าถึงการมีงานทำในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

Updates
There are currently no updates