organization cover

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (Right To Play Thailand Foundation)

พัฒนาชุมชน
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ใช้ "การเล่นและกีฬา" เป็นพลังให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
500บาท ที่ระดมทุนได้
9ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

ไร้ท์ ทู เพลย์ (Right To Play) เป็นองค์กรนานาชาติที่ใช้พลังของ “การเล่น” เพื่อให้การศึกษาและสร้างพลังให้กับเด็กที่ประสบความยากลำบาก เราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2000 โดยคุณโจฮานน์ โอลาฟ คอส อดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก 4 สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการไปประเทศเอริเทรีย ทวีปแอฟริกาและพบเด็กๆที่สูญเสียครอบครัว “เล่น” กันท่ามกลางซากรถถังที่ถูกเผาไหม้จากสงคราม ประสบการณ์นี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการตั้งองค์กรขึ้น ปัจจุบันองค์กรเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยการทำงานร่วมกับเด็กๆและชุมชนกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีเราเข้าถึงเด็กมากกว่า 2.3 ล้านคน

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2550 เราจัดกิจกรรมการเล่นและกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชนแออัด พื้นที่พักพิงสำหรับผู้อพยพและลี้ภัย ตลอดจนเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กและส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน เราสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการตั้งคำถามเพื่อสะท้อนความคิด – เชื่อมโยง- และปรับใช้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ผลกระทบทางสังคม

เด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราต้องการส่งเสริมให้พวกเขามีความเชื่อมั่นที่ในศักยภาพของตนเองและเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้อย่างปลอดภัยขึ้น เราได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพกับเด็กๆกลุ่มนี้โดยทำงานร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554

โครงการเยาวชนปลดล็อกศักยภาพ (UP: Youth Unlocking their Potential) เกิดขึ้นในปี 2564 - 2566 เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน คัดเลือกและเตรียมความพร้อมเยาวชนที่ผ่านการฝึก “ทักษะวิชาชีพ” โดยศูนย์ฝึกฯ และพัฒนา “ทักษะชีวิต” ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเพื่อให้เขาได้รับโอกาสคืนสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงาน โดยโครงการจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ

กระทำความผิดซ้ำในช่วง 1 ปีแรกของการปล่อยตัว ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายทางสังคมอันได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ คือ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการทำงานและมีการรองรับทั้งการเป็นลูกจ้างในตลาดแรงงานหรือการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เพิ่มการสนับสนุนเยาวชนจากภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว ตลอดจนทำให้ทัศนคติของคนในชุมชนเป็นไปในเชิงบวก

การเตรียมความพร้อมเยาวชนด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกฯ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และ การสนับสนุนพร้อมโอกาส ผู้ประกอบกิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้เยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ มีทักษะติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว เพื่อลดโอกาสในการกลับสู่เส้นทางเดิมร่วมสร้างคน สร้างทางเลือก สร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำความผิดให้มีอนาคตที่สดใสด้วยการปลดล็อกศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและเข้าถึงการมีงานทำในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้