organization cover

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต Newvison

การศึกษา
+ 2
เชียงราย, ไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็ก ๆที่โดนทำร้ายจากสภาพสังคมที่ย่ำแย่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามได้ที่ เพจมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4การศึกษาที่มีคุณภาพ
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
14ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชึวิต เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กๆ ที่โดนทำร้ายจากสภาพสังคมที่ย่ำแย่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เกี่ยวกับองค์กร

โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์ นิมิตใหม่เพื่อชีวิต เปิดมาแล้ว 3 ปี จดทะเบียนภายใต้ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยแม่ลาวัลย์ นิมิตกิตตคุณ จุดเริ่มต้นมาจากบ้านพักเด็กเล็กๆ กว่า 30 ปีก่อน มีเด็กในการดูแล 5 คน เติบโตจนเป็น "สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา" และจดทะเบียนเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เอกชนในปัจจุบัน

เด็กในการดูแล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง ม.2 จำนวนทั้งสิ้น 467 คน มีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 35 คนเด็กที่โตกว่า ม.1 ปัจจุบันศึกษาต่อนอกพื้นที่จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

สถานะของเด็ก

 1. กำพร้า (บิดา มารดา เสียชีวิต)
 2. ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล
 3. ครอบครัวมีบุตรมากยากจน (ผู้ปกครองมีบุตร 5 คนขึ้นไปและไม่สามารถดูแลบุตรได้)
 4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา (บุคคลไร้รากเหง้า)
 5. เด็กที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการด้านการศึกษา

งานหลักของมูลนิธิ คือการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ได้รับความรัก และได้เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของมูลนิธิ

 1. เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำงานด้านสาธารณประโยชน์
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของโรงเรียนด้านที่พักอาศัย การฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางร่ายกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยให้บริการขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อให้บริการและช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท
ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบัน มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต สนับสนุนค่าอาหารเด็กด้อยโอกาศที่อาศัย และนักเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวนกว่า 467 คน อายุ 2-16 ปี

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้